แปล ภาษา - แปลโดยกล้อง ไอคอน

แปล ภาษา – แปลโดยกล้อง

  • APP : แปล ภาษา – แปลโดยกล้อง
  • OS : Android
  • นักพัฒนา : Home
  • หมวดหมู่ : เครื่องมือ

แปล ภาษา – แปลโดยกล้อง ดาวน์โหลด(APKPure)

แปล ภาษา – แปลโดยกล้อง ดาวน์โหลด(Google Play)

แปล ภาษา – แปลโดยกล้อง

แปล ภาษา - แปลโดยกล้อง ไอคอนเปลี่ยนกล้องของคุณให้กลายเป็นเครื่องแปลภาษาถ่ายภาพและแปลภาษาด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวข้อความที่แปลจะแสดงผลโดยตรงบนภาพถ่าย √ การตรวจจับภาษาโดยอัตโนมัติ√ การแปลภาษาจากภาพถ่ายแบบไม่จำกัด√ เทคโนโลยี OCR ที่ล้ำหน้าที่สุด√ รองรับมากกว่า 100 ภาษา√ ข้อความที่แปลจะแสดงผลโดยตรงบนภาพถ่ายรองรับการแปลระหว่างภาษาต่อไปนี้:อาฟรีกานส์, แอลเบเนีย, อัมฮาริก, อาร์มีเนีย, อาเซอร์ไบจาน, แบชคีร์, บาสก์, เบลารุส, เบงกอล, บอสเนีย, บัลแกเรีย, คาตาลัน, เซบัวโน, ชิเชวา, จีน (กวางตุ้ง, แมนดาริน, ไต้หวัน), คอร์ซิกา, โครเอเชีย, ดัตช์ (เนเธอร์แลนด์), อังกฤษ (ออสเตรเลีย), อังกฤษ (แคนาดา), อังกฤษ (อินเดีย), อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), เอสเปรันโต, เอสโตเนีย, ฟิลิปปินส์, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, ฝรั่งเศส (แคนาดา), ฟริเซียน, กาลิเซีย, จอร์เจีย, เยอรมัน , กรีก, คุชราต, เฮติครีโอล, เฮาซา, ฮิบรู, ฮินดี, ม้ง, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิกโบ, อินโดนีเซีย, ไอริช, อิตาลี, ญี่ปุ่น, ชวา, กันนาดา, คาซัค, เขมร, เกาหลี, เคิร์ด (กุรมันชี), คีร์กีซ , ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนีย, มาลากาซี่, มาเลย์, มาลายาลัม, มอลทีส, เมารี, มาราธี, มอลโดวา, มองโกเลีย, พม่า (เนปาล), เนปาล, นอร์เวย์, พัชโต, เปอร์เซีย, โปแลนด์, โปรตุเกส, โปรตุเกส (บราซิล), ปัญจาบ, เกเรตาโรโอโตมิ, โรมาเนีย, รัสเซีย, ซามัว, สก็อตเกลิค, เซอร์เบีย, เซโซโท, โชนา, ซินดิ, สิงหล, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, โซมาเลีย , สเปน, สเปน (เม็กซิกัน), ซูดาน, สวาฮิลี, สวีเดน, ทาจิกิสถาน, ทมิฬ, ตาตาร์, เตลูกู, ไทย, ตุรกี, อุดมูร์ต, ยูเครน, อุรดู, อุซเบก, เวียดนาม

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *