KhunLook คุณลูก ไอคอน

KhunLook คุณลูก

  • APP : KhunLook คุณลูก
  • OS : Android
  • นักพัฒนา : Home
  • หมวดหมู่ : การแพทย์

KhunLook คุณลูก ดาวน์โหลด(APKPure)

KhunLook คุณลูก ดาวน์โหลด(Google Play)

KhunLook คุณลูก

KhunLook คุณลูก ไอคอนคุณลูกเป็นแอปฯ สำหรับมือถือและแท็บเล็ต ที่พัฒนาโดยทีมผู้มีความหวังอันแรงกล้าที่จะให้เด็กไทยมีสุขภาพดี เพื่อช่วยในการดูแล ประเมิน และติดตาม การเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพของเด็กผู้ปกครองสามารถประเมินสุขภาพและกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและประสานการทำงานร่วมกันกับบุคลากรทางสาธารณสุข สามารถพกพาได้โดยสะดวก และสามารถแจ้งเตือนนัดหมาย เก็บบันทึกภาพและข้อมูล ตั้งแต่การคลอด การดูแลสุขภาพลูก การเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ พัฒนาการ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันตามวัย สุขภาพช่องปาก และมีคำแนะนำตามวัย จากกุมารแพทย์และทันตแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กโตและมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ลดความเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการล่าช้ากระทรวงสาธารณสุข สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนเชิงวิชาการ และอนุญาตให้แอปฯ KhunLook ใช้เกณฑ์การประเมินการเจริญเติบโต (0-19 ปี) พัฒนาการ (0-5 ปี) การสร้างภูมิคุ้มกันโรค (0-12 ปี) และคำแนะนำในการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก และกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เผยแพร่แอปฯ KhunLookหัวหน้าโครงการ- ผศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น- ดร.กุลวดี ศรีพานิชกุลัชย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาโดย- คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น- คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (v.1-v.3) ได้รับทุนสนับสนุนจาก- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ- กระทรวงสาธารณสุข- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น